КОМПОНЕНТИ

 1. ТЕЛЕСКОПИЧНА ДРЪЖКА
 2. ПОЧИСТВАЩА ГЛАВА
 3. КЪРПА ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ОГЛЕДАЛНИ ВЛАКНА
ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

 1. Сглобете всички части на телескопичната дръжка и поставете включената кърпа за почистване.
 2. Движете долната част на телескопичната дръжка енергично нагоре и надолу, докато почистващата кър- па е готова за употреба.
 3. Започнете почистването, повторете процедурата по точка 2 няколко пъти, за да премахнете всички замърсявания от кърпата.
 4. Когато приключите с работата, почистете кърпата, изцедете я и я изсушете, докато изсъхне.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

 • прочетете инструкциите преди употреба и ги запазете за бъдещо четене.
 • Не използвайте компоненти, които не са включени в продукта.
 • Не използвайте продукта, ако забележите, че е повреден.
 • Съхранявайте продукта на недостъпно за деца място. Децата могат да използват продукта само под наблюдение възрастни.
ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ПРОДУКТА

 • почиствайте продукта с влажна кърпа, като използвате неагресивен препарат без алкохолна основа.
 • След почистване изчакайте компонентите да изсъхнат добре.
ПРАВИЛНО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ОТПАДЪЦИ

символът със зачеркната кофа за отпадъци върху продукта или върху неговата опаковка показва, че такъв продукт не трябва да се счита за домашен отпадък според ес. Ако изхвърлите продукта правилно, ще предотвратите възможни негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които иначе биха били причинени от неправилното боравене с този продукт. Рециклирането на материали помага за опаз- ването на природата и природните ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се със съответните служби, вашия център за изхвърляне на битови отпадъци или магазина, от който сте закупили продукта. Декларация на производителя, че продуктът отговаря на из- искванията на приложимите директиви на ЕС.

You have successfully subscribed!
This email has been registered